Monday April 12, 2010 - Melbourne, Australia

Monday April 12, 2010 - Melbourne, Australia

Address to Rotary Club of Toorak.